© Webmaster Richardt Rolsted  2388 9412

www.richardt.3390hundested.dk

3390Hundested.

Hundested ligger med sin attraktive havn på spidsen af Halsnæs. Sammen med Frederiksværk udgør de Halsnæs Kommune.

Læs hvad jeg tidligere har skrevet om et Arktisk Center.

Om Millionkunst.

Lappeløsninger

Byen skal hænge sammen

Udvikling  af Hundested.

Arktisk Center

Halsnæs vission 2030

Om udviklingen

Fejl i avis overskrift

Hundested rykker mod vest

Hundested gennem 50 år

Tillykke til Aldi.

Facebook udtalelser giver bøder

Nyt forslag om Havnerbyggeri

Velkommen til 3390hundested, til siden der fortæller om hvad der sker, eller ikke sker, i Hundested by af generel karakter.

Det vil sige alt det som vedrører Halsnæs Kommune og Hundested Havn I/S.


Hundested.Info blev oprindelig til for at fortælle om Hundested og omegns, historie og arrangementer og oplyse om de enkelte virksomheder/forretninger og deres adresser.

Der vil fortsat blive, omtalt almene forhold omkring arrangementer, og adresser på byens virksomheder/handlende,
lsåvel som andre praktiske oplysninger, det vil fremover blot ske via visithundested.dk


Jeg har også skrevet om generelle forhold, som f.eks., byggeri i havnen, Arktisk center og om hvad der burde gøres i byen for at få en mere sammenhængende by, emner som ikke hører ind under formålet med hundested.info/visithundested.dk.

Min mening/kommentar til hvad der sker, eller ikke sker i Halsnæs kommune og Hundested Havn,

kan fremover læses her på 3390hundested.dk  

Hvis du har en kommentarer du velkommen til at skrive til mig på post@visithundested.dk

Oplysninger om Hundested, som adresser på virksomheder/forretninger samt om arrangementer findes stadig på visithundested.dk

Om Hundested Kro

I Halsnæs Avis uge 46 kan man læse ”Strid om anneks kan lukke Hundested kro & hotel”.

Den nye ejer udtaler i den forbindelse ”Børge Larsen og den resterende bestyrelse har gjort et kæmpe arbejde. Respekt for det. Men magten er steget dem til hovedet, og de tager beslutninger for egen vindings skyld”. Det er jo noget af en bombastisk udtalelse men dejligt befriende, at der kommer en der tør tale ”magthaverne imod” læs Hundested Havn I/S.
Den samme tildens er jo tidligere demonstreret i forbindelse med planerne om havnebyggeriet.


Striden skyldes at havnen mener den tidligere ejer har forbrudt sig mod lejekontrakten, fordi han har lejet ud til faste beboere. Det fremgår også, at det er tale om borgere som kommunen skulle genhuse. Der er blevet aftalt et møde om sagen den 20. november.


I Halsnæs Avis uge 48 , kan man så læse, at der ikke kom nogen afklaring på mødet den 20. november, og man kan læse, ”at havnens ledelse mener kroen har benyttet annekset til privat langtidsudlejning, hvilket havneledelsen blev opmærksom på i forbindelse med den nylige overdragelse fra tidligere til de nye ejere”. Havneledelsen tilbød dog på mødet, at de ville genoptage lejeaftalen, hvis de nye ejere ophører med at bruge annekset til helårsbeboelse. Man sender altså blot aben videre.


Hundested er en lille by og ingen med blot lidt føling med havnen kan påstå, at man ikke vidste hvordan forholdene var i annekset i den gamle kroejers tid, og da slet ikke havneledelsen.
Det havde derfor unægtelig været mere ærligt, at gøre opmærksom på forholdene inden den nye ejer skrev under på købet af kroen.

Problemet er snarere, at man har set igennem fingre med forholdene, men nu hvor der er kommet ny ejer er man nødt til at få tingene på plads. Det er sådan set legalt nok, men det fritager ikke havnen for at gøre hvad den kan for, at finde en løsning på et forhold den har kendt til men blot har undladt at gøre noget ved. De nye ejere af kroen er jo helt sagesløse i den sag, og fortjener derfor en ordentlig behandling.


I det omfang at kommunen har været indblandet i at sætte lejere ind i annekset, har de også et ansvar for at løse problemet, kommunen kan i hvert fald ikke påberåbe sig den ikke vidste, at der ifølge lokalplanen ikke må være fast beboelse på havnens område.

Kan Hundested udvikles alene ved lappeløsninger og privatinitiativ.

De private initiativer i Hundested som ildsjæle står bag kan ikke vurderes højt nok, men er det rimeligt at kommunen læner sig op af dem og blot foretager lappeløsninger.
Nu vil jeg ikke påstå, at Hundested generelt skulle være forsømt, en tanke som nemt kunne opstå når man ser på udviklingen i Frederiksværk med den nye indretning omkring kanalen, etableringen af et Ungdoms og Kulturhus på krudtværket og istandsættelse af Stations pladsen mm.

En kendsgerning er det imidlertid, at bortset fra havnen og de private initiativer der sker i byen, så er det ret beskedent hvad kommunen foretager sig i Hundested af afgørende ting, nogle ret beskedne kosmetiske tiltag, som kun har meget ringe effekt er hvad det er blevet til.
I Halsnæs Avis uge 4. kan man igen læse om flere penge til forskønnelse af Hundested, heriblandt penge til et kunstværk, igen med begrundelsen, at man skal binde by og havn sammen.


Der er ikke tvivl om at man mener det godt nok, men der er jo kun tale om flere lapperier på et alvorligt problem som kun kan løses hvis man for alvor begynder at tænke konstruktivt, tager skeen i den anden hånd og får gjort noget effektivt for at udvikle Hundested.

Aktiviteterne i havnen har betydet alt for Hundested, men samtidig er der også sket det at byen er blevet hægtet af, den er blevet skæv, en udvikling der forstærkes hvis der også bliver bygget boliger i havnen.


Jeg har allerede skrevet om, og skitseret, hvordan man kunne få gavn af sporarealet ved Hundested station, men folk der har mere forstand på den slags ting, kan sikkert komme med mange gode forslag til en effektiv måde at anvende arealet på, til gavn for Hundested.

Det var dog nok mere i tråd med en naturlig udvikling af Hundested by, hvis man i havnen først og fremmest koncentrerede sig om erhvervshavnen, og dernæst støttede udviklingen af kulturhavnen hvor det omtalte Arktisk oplevelsescenter ville passe helt naturligt ind.
I det omfang der er brug for boliger ville baneterrænet være det oplagte sted, især hvis man mener det alvorligt med, at man vil gøre noget for Hundested by.


Etableringen af naturpark Kongernes Nordsjælland er noget der kan komme til betyde rigtig meget for den enkelte by/kommune, selvfølgelig også for Hundested, men kun hvis byen også har noget specielt, noget attraktivt at byde på, og ikke blot det samme som andre byer kan tilbyde.


Det er nødvendigt at man indser, at det uudnyttede baneterræn er fuldstændig spild af plads og en hæmsko for, at der kan ske nogen form for effektiv og gavnlig udvikling i Hundested.

Der tales hele tiden om at Hundested Havn og Hundested by, skal hænge bedre sammen.

Der bliver lavet anlæg med hhv. træer og lys og der bliver etableret en speciel belysning af Gubben torvet, ligesom skulpturen ”Spant” i træ og lyssætning er forsøg på at løse opgaven.

Nu vil man så, ifølge Halsnæs Avis, forsøge med et Mobilspil  at gøre noget ved problemet!!

Det manglende sammenhæng mellem Havn og By er et problem, derfor er det uforståeligt at man ikke tager byens opdeling alvorligt i stedet for alle disse lappeløsninger, der er brug for drastiske ændringer.


Der skal naturligvis være plads til toget og hvad der heraf følger, men hvem siger at den plads som banen tidligere brugte til både servicering af togene og til det gods der i sin tid blev transporteret med tog, nu blot skal ligge ubrugt hen når der kunne være meget andet nyttigt, og pænere, på arealet.

Det var også helt naturligt i fordums dag, da der var færge til Grenå  og virksomheder i havnen der havde brug for togtransport, at der var togspor til havnen. Men at have spor på tværs af tre veje for at toget kan hente og bringe, under en håndfuld passagerer i snit, fra/til Rørvigfærgen, er som at skyde gråspurve med kanoner og lignende findes garanteret ikke andre steder i hele landet.    


Hvis man ville tage opgaven med at binde Havn og By sammen seriøst, skulle man finde ud af hvor meget plads banen har brug for ved stations-pladsen, hvilket sikkert vil være under det halve, og så inddrage det overskydende til bebyggelse og p-pladser.

Det ville bl.a. betyde, at besøgende til by og Havn kunne parkere der og gå gennem byen og ned til havnen og omvendt, samtidig med at man kunne åbne op for den østlige del af byen og dermed give lettere adgang til byen.

I Frederiksværk har man fundet ud af at omlægge stationspladsen og pakhusarealet, så det er blevet både pænt og funktionelt, hvorfor så ikke gøre noget lignende i Hundested.


Tog man så skridtet fuldt ud og fjernede togforbindelsen til havnen kunne man få en langt smidigere trafik i byen, for såvel beboere som turister og det ville give mere plads i havnen.

Succesen i Havnen skyldes i høj grad ildsjæles store indsats, og det skal også nok lykkes for dem at få bygget boliger, i en mere moderat form, på nordkajen.
Andre ildsjæle forsøger at få den gamle biograf i gang igen, og atter andre ildsjæle arbejder hårdt på, at Kivioq, Knud Rasmussens ekspeditionsskib, kan komme til at ligge i Hundested. Det ser ud til, at der er rigtig gode chancer for at det vil lykkes for dem.

Til gengæld må man nok regne med, at projekt Arktisk Oplevelsescenter, som kommunen så positivt på, lider samme skæbne som de tidligere planer om et Thulecenter på den gamle motorfabrik, og som tanken om at omdanne Hørups hus til Museum gjorde, og som planerne om en Handikap Idræts Højskole også gjorde for mange år siden, der er planer nok men mangler til gengæld viljen.  


Nu skal der bruges 1. million på kunst i Hundested by.

Om den million er givet godt eller dårligt ud vil tiden vise, men om man så opsatte 3 kunstværker til hver en million eller mere, vil det ikke gavne ret meget på at få by og havn til at hænge bedre sammen.

Noget der vil ændre byen radikalt er, at man får ryddet op i det areal der ligger øst for Nørregade, nemlig hele det store sporareal der ikke alene ser forfærdelig ud, men er en skamplet for byen, og som for størstedelens vedkommende overhovedet ikke er nødvendig til den togdrift der reelt er behov for.

Jeg har ikke noget imod at man foretager nogle tiltag der forskønner byen, inklusive at man bruger penge på kunst.  
Jeg har derimod noget imod, at man bruger penge på at forskønne byen ud fra den teori, at man derved får by og havn knyttet bedre sammen, medens man undlader at anvende en eneste krone på at finde ud af hvad der kan gøres ved byens bagside (baggård), som virkelig kunne forandre byen.

For folk med forstand på byudvikling burde det være en spændende udfordring, at få udarbejdet en plan for banearealet der også kunne gøre bagsiden af byen mere attraktiv, hvilket ville gavne mere end nok så mange kunstværker og lyssætninger i byen. Det er en radikal forandring der kan gøre byen mere spændende der er brug for.Lappeløsninger

Byen skal hænge sammen.

   Arktisk center.


Mødet den 25. januar om foreningen ”KIVIOQs VENNER Hundested”, var ikke blot et godt møde med positiv stemning, der var også troen på at projektet med at få Knud Rasmussens ekspeditionsskib KIVOQ til Hundested vil lykkes.
Det var også et godt møde fordi det fra flere sider fremgik, at tanken/planerne om et Arktisk Center ikke var død, man kunne også her spore tro og optimisme.


Jeg ved godt, at nogle er skeptiske over for tanken om et Arktisk Center, men en gennemførelse af projektet kan være det, der for alvor kan ændre Hundested til at blive en helhed, og ikke blot være en by der, på grund af havnen, lever nogenlunde om sommeren og ellers sover tornerosesøvn om vinteren.

Det er lidt trættende hele tiden at høre om lappeløsninger der skal binde by og havn sammen, når det i bedste fald kun kommer til at gavne i sommersæsonen.
Der SKAL noget helt andet til for at Hundested kan blive en enhed, der skal tænkes Hundested som en enhed, og ikke blot en havn og en by i baggrunden.


Hidtil har al udvikling drejet sig om havnen, havnen og atter havnen, hvilket har resulteret i den situation vi har i dag. Til gengæld er det også sådan, at havde vi ikke haft havnen, kunne Hundested i dag have været en spøgelsesby i det nok så omtalte udkants Danmark.


Så længe krydstogtskibene anløber havnen vil det, specielt om sommeren, gavne Hundested .
Hvis der ikke gøres noget effektivt og permanent, som f.eks. at bygge et Arktisk Center, som vil gavne Hundested hele året, må man fortsat leve i fortiden og nøjes med hvad der kan blive ud af havnens succes.


Når Havnens ledelse får ros for dens arbejde, så må den også kunne tåle kritik, for eksempel af den måde den håndterede sine egne bolig planer i havnen på, hvor man mente det var OK at overbebygge arealet, uden at taget højde for et evt. kommende Arktisk Center, ja man afviste totalt at drøfte spørgsmålet før egne planer var på plads.
Ligeledes tjente det heller ikke havnen til ære, at den påstod den ikke havde kendt til lejeforholdene i Hundested Kro’s anneks, når sandheden er, at alle der kender noget til havnen, også kender til forholdene på annekset.


Ud fra devisen, at hvad der er godt for havnen, er også godt for byen, har havnen høstet megen ros.
Helt godt er det imidlertid ikke, når der hele tiden tales om at binde by og havn bedre sammen, så derfor må der tænkes i helhedsløsninger for Hundested og ikke kun løsninger for havnen.


Havnen kunne jo starte med at tilkendegive, at den støtter et Arktisk Center og er villig til at gå ind i en drøftelse af placeringen, samtidig med, at man er villig til at reducere omfanget af eget boligprojekt.

Det kunne måske få politikerne på banen igen, ja de var vel nærmest nødt til det, så planerne om et Arktisk Center ikke blot bliver til endnu et projekt i Hundested der aldrig blev til noget.

Den 6.2.2018

Halsnæs Vision 2030.


For at der kan være en plan over fremtidsvisioner, må man have nogle visioner.

Læser man ovenstående plan så er det ærlig talt svært, at få øje på reelle visioner for fremtiden, planen bestå hovedsageligt af en lang opremsning af hvordan Halsnæs er, men ingen konkrete visioner for fremtiden.

Det mest visionære i planen er: I 2030 har Halsnæs en rigdom på oplevelser hele året, så der altid er sæson for gode aktiviteter”.

Men hvis man læser videre i planen, så ser man at det er:
Det rå, vandet, kultur og lokale kræfter der fremhæves som det bærende, det er selvfølgelig godt nok, men det er blot alt det der allerede har bragt Halsnæs frem til det, kommunen er i dag, der er ikke noget nyt i det.


Der står også: ”Vi vil sætte Halsnæs på landkortet”: God ide, men hvordan? Det eneste der hidtil har bragt Halsnæs på landkortet er, at Hundested både i 2018 og 2019 får krydstogtskibe til byen, og hvem har æren for det, det har Hundested Havn, ikke Halsnæs Kommune.  

Herefter fortsætte ordstrømmen om fortræffelighederne og om alle de kendte kvaliteter, men der er ikke ét konkret forslag til hvordan Halsnæs skal blive interessant om vinteren, bortset fra hvad den allerede er for folk der nyder den natur vi har, og altid har haft.


Jeg har nævnt det før, at der har været planer om en Handicap Idrætshøjskole, et Thule Center, og senest er der planer om et Arktisk Center, alt sammen noget der kunne have, og kan komme til, at gavne Halsnæs hele året, men hertil rækker visionerne åbenbart ikke.


Hvis Hundested Havn, som er de eneste der hidtil har gjort noget for at Hundested ikke i dag er en spøgelsesby, også ville gå positivt ind i opgaven for at skabe grobund for et Arktisk Center, ved bl.a. at gå positivt ind i hvor og hvordan et sådant Center kunne indgå i egne byggeplaner, så var vi godt på vej til at gøre noget gavnligt og visionært for hele Halsnæs.  

Om udviklingen.


I Halsnæs Avis uge 16 er der et læserbrev fra Lisbet Møller der fortæller hvorfor Enhedslisten stemte imod en udvidelse af Aldi på Hundested havn. Begrundelsen var bl.a., ”at havnen ikke skal være et område for supermarkeder. Det autentiske miljø skal bevares, det skal være et område, hvor man har lyst til at komme. Ingen vil vel påstå, at et stort, lysende, blåt A matcher en havnestemning.”


For en gang skyld er jeg enig med Enhedslisten, at Aldi ligger der i dag i de gamle havnebygninger, er én sag, noget helt andet er en stor markant Aldi bygning.
Byens forretninger har det svært nok uden yderligere konkurrence, vi kan jo blot se på en anden artikel i avisen, hvor Maler Wagn Johansen meddeler at hans og konens farvehandel efter 50 års drift, lukker.     

Wagn udtaler, at det er blevet sværere og sværere at drive butik og, at farvehandlere er en uddøende rase.

Det er desværre ikke kun farvehandlere, men mange af de gamle specialbutikker der er uddøende, og årsagen er os forbrugeres egen skyld. Når vi i f.eks. handler i byggemarkeder, lavpris, og ’gør det selv’ forretninger og ikke mindst køber billig maling og malertilbehør i Aldi, så har vi selv været med til at lukke en specialbutik.


Når Aldi skal udvide, må der skaffes andre bade og toiletforhold til sejlerne. Det er så sket i den nye bygning ”Propellen”, en bygning som er passet fint ind i området, men som også har fjernet noget af det ”rå og autentisk”, ligesom en ny Aldi butik vil gøre.
Sagen med Aldi på havnen er en kendsgerning, men jeg syntes man fremover bør tænke over hvad man siger som ”Rå og autentisk” og hvordan man så handler.

Hvis havnen så får gennemført en bebyggelse af Nordmolen med beboelse, og specielt hvis det bliver nogenlunde som de oprindelige planer, så kan havnen god se sig om efter et nyt slogan til erstatning af det nuværende ”Rå og autentisk.”


Heldigvis er der også den positive historie i avisen, at Glassmedjen kan fejre ti år jubilæum på Hundested havn. Det er der en rigtig god grund til at ønske tillykke med, ja man kan også sige tillykke til Hundested, at Backhaus-Brown valgte at flytte fra Kregme til Hundested.

Ud over at der har været en fantastisk udvikling for glassmedjen, har det været en gevinst for havnen, ikke mindst efter de sidste års samarbejde med Egeværk, hvor deres vikingeskibe har været på udstilling flere steder i verden, hvilket kan sidestilles med den omtale Hundested har fået på grund af Krydstogtskibene.  

Fejl i avis overskrift.


I Halsvæs Avis den 29. maj står der: ”Beijing så på byudvikling i Hundested”.


Der er ingen by-udvikling i Hundested, tværtimod, og det delegationen fik at se var kun havneudvikling, helt i tråd med hvad der var formålet hvor der står, citat: ”Formålet var at høre, hvordan Halsnæs Kommune og Hundested Havn har samarbejdet om at udvikle havneområdet fra fortrinsvis at huse fiskeindustri til nu også at være et spændende kulturområde med nye muligheder og vækst med samtidig respekt for de eksisterende rammer”


Artiklen omhandler da også kun om havnen, hvilket er helt naturligt, for man kan ikke fremvise ét eneste eksempel på udvikling af byen inden for de sidste ti år.


For ti år siden havde man helhedsplanen fra 2008, heri var et forslag om at lave en bro fra Parallelvej og over til stationsarealet, det beviser at man godt var klar over at der burde gøres noget.

Intet er dog sket, og banearealet er fyldt op med gamle vogne dækket til med reklamepresenninger, og ukrudtet får lov at vokse, hvilket betyder at et areal svarende til halvdelen af den nordlige Hundested by ikke bliver anvendt til noget fornuftigt men kun skæmmer byen.
Her kunne der foretages en fornyelse og udvikling af Hundested, hvis man virkelig ville gøre noget konstruktivt, i stedet for de hidtidige lappeløsninger, som mere ligner udslag af dårlig samvittighed.  


Man kan selvfølgelig sige, Hundested er såvel havn som by, men når man taler om udvikling, gælder det kun havnen, selve byen ser ud som den er under afvikling.


Hundested rykker mod vest.Lige siden Hundested opstod som by har Nørregade, som den eneste gade i byen, været både hovedgade og handelsgade.
Hovedgade vil den teknisk set fortsat være, men dens status som handelsgade må den nok vinke farvel til, nu er det Kajgaden, Nordre Beddingsvej og Havnegade mf. der tager over, en tildens der vil fortsætte.
Det syntes at være en uundgåelig kendsgerning, at Nørregades dage som primær handelsgade er talte.


Og hvad så?
Ja som borger i byen kan man være godt tilfreds med, at der ud over den dejlige natur med frisk luft og strand samt Knud Rasmussens hus, også er et havneområde der lokker folk til Hundested.

Men hvad med Nørregades tilbageværende handlende, de kan næppe være tilfredse?

Supermarkedet og de to lavprisbutikker klarer sig nok, og forretninger som ejendomsmæglere, frisører, træningscentre og genbrugsbutikker kan nok også klare sig. Men hvad med de få special butikker der er tilbage efter at to netop er lukkede, samt cafeer og restauranter, er de, og kan de, være tilfredse?  

Man har talt så meget om, og lavet tiltag, for at binde by og havn tættere sammen, det er hidtil kun været i småtingsafdelingen, og uden nytænkning og en ikke ubetydelig investering, er det en dødfødt idé.

Den ene butik efter den anden lukker i Nørregade, og vil fortsat gøre det, bl.a. på grund af, at dem der har et ansvar for den situation, mangler vilje, fantasi eller mod, bl.a. i byrådet, til i det mindste, at komme med forslag til nyudvikling af byen.


Det var en stor dag da jernbanen i 1916 kom til Hundested, og det er fortsat et gode at toget kører til og fra Hundested station, men det er ikke rimeligt at banen den dag i dag, med de ændringer der er sket, stadig beslaglægger et areal svarende til hele bymidten, dvs. hele Nørregade arealet mellem Nordre Beddingsvej og Sydhavnsvej.
Lægger man så dertil, at toget kører en tur igennem den halve by for at bringe mindre end en håndfuld passagerer til og fra Rørvigfærgen, og at det generer trafikken ved de tre overkørsler, ja så må de fleste kunne se at det er galimatias.
Det er i hvert fald en service der udføres for de ganske få passagerer, som ikke står i noget rimeligt forhold til omkostninger og ulemper, og som kunne løses på anden vis.


Ud over at banearealet, med de rette ideer, kunne anvendes til at udvikling af Hundested, så er det som det ser ud i dag, en skamplet på byen og udgør en opsplitning af byen der ikke længere er nogen grund til.

Hver gang jeg går forbi Hundested station og det tilhørende sporareal, bliver jeg altså harm over at byens borgere skal finde sig i det syn.

Prøv en gang at se på nedenstående fotos, til venstre ser man sporarealet fra enden af perronen.

Til højre ses arealet fra lige før sporet til havnen. Arealet efter overkørslen er efter min bedste mening ikke nødvendig for banen, og burde inddrages af Kommunen til noget fornuftigt, eventuelt som jeg har foreslået til P-plads og beboelse.

Se nærmere på billederne ved at klikke på dem, og døm så selv om der er nogen rimelighed i at byens borgere skal blive ved med at se på de gamle udrangerede togvogne, svellebunker og masser af ukrudt, samtidig med at arealet deler byen i to.

Lige siden jeg fra 1976 begyndte at tage del i aktiviteterne i Hundested, har jeg på forskellig vis givet min mening til kende, dels med læserbreve dels med vers hvor jeg har kommenteret hvad der skete i Hundested.


Jeg har bl.a. skrevet om havnens planer om et byggeri på havnen, som både indeholdt en bygning på 22 m. med en overbebyggelse på hele 60%.


Jeg har senest skrevet et læserbrev om den mangel på vilje der er til at gøre noget for, at få hele Hundested til at hænge sammen, ikke blot by og havn, men hele byen, samtidig med at det vil give muligheder for både at bygge boliger og skaffe parkeringspladser.
Læs mere herom.

Læst af 105 personer på 1½ måned
som også læste 46 andre indlæg.

Hundested gennem 50 år.


Jeg flyttede for 50 år siden, sammen med min kone og vores to børn, til Hundested, nærmere betegnet til Nødebohuse, hvor man netop havde fået vejforbindelse direkte til byen, så man ikke længere skulle køre over Torup for at komme til Hundested.


Vi flyttede ikke til Hundested fordi vi syntes byen var spændende, tværtimod, når man kom fra Herlev, var man vant til at der skete noget hele tiden. Vi flyttede til Nødebohuse fordi vi mente, at vi havde fundet en spændende bolig som kunne opfylde nogle drømme vi havde, bl.a. at vi kunne bo to familier sammen.


Da det ikke gik som vi håbede, flyttede vi ind til Hundested by, og i dag kunne vi ikke drømme om at flytte fra byen, selv om man i dag må køre til Frederiksværk eller Hillerød, for at få mange af de ting man skal bruge ud over dagligvarer.   

Der er sket rigtig meget i Hundested i de 50 år, hvilket der er flere der har skrevet om. Jeg vil blot, så kort som muligt, skrive om min opfattelse af Hundested dengang og i dag.

Hundesteds udvikling kan i hovedsagen tilskrives jernbanens forlængelse til byen i 1916 og oprettelse af færgefor­bindelsen til Grenå i 1934. Dertil kommer fiskeriet, som havde gjort havnen til Sjællands største fiskerihavn. Det var i store træk status i 1968 da vi flyttede til Hundested.

Dengang var der et utal af forretninger i byen, i flæng kan nævnes omkring 10 købmænd flere bagere, kiosker, slagtere, tøjbutikker, 2 skotøjsforretninger, banker, herre og damefrisører. En boghandel, radioforretning, Brugs, Irma, sportsforretning, cykelforretning, ja fortsæt selv listen, for den var lang.

I dag er der én slagter, et par tøjforretninger og genbrugsbutikker, fire discountbutikker og et supermarked, nogle Pizzeriaer, Caféer og ejendomsmæglere mm, men væk er livet og hyggen i byen.
Hvis ikke byen havde havnen, ville det se sørgeligt ud, og kun få ville finde på at besøge Hundested.  

Som mange andre var jeg bekymret for fremtiden da færgen til Grenå lukkede. Hundested kommune forsøgte også at gøre noget ved situationen ved at gå ind i et ny færgeprojekt, som dog var dømt til fiasko.
Med det resultat er det måske ikke så mærkeligt at man ikke gik mere helhjertet ind i projektet med at få etableret et Thulecenter på den gamle motorfabriks grund.


Måske var kommunesammenlægningerne i 2007 en god ide, men jeg syntes stadig vi mangler at se virkelig positive resultater, specielt at man bedre kan håndtere større projekter.
Der burde være sket noget med banearealet efter at godstransporten blev opgivet i 2006, det er ikke rimeligt at man blot fortsætter med at anvende arealet som om intet var hændt.
Det er ikke orden, at der nu blot henstiller gamle togvogne på arealet og at der udlejes to spor til en veteranklub der ikke har hjemme i Hundested.
Og det er ikke i orden med den unødigt kørsel igennem hele byen, med det meget lille antal passager til og fra Rørvigfærgen.

Det ser heller ikke ud til at der sker noget med den seneste tanke om et Arktisk Center.
Kommunen solgte nordmolen til havnen, tilsyneladende på vilkår så havnen kan gøre hvad den vil, som f.eks. ikke at indgå i et samarbejde om placering og etablering af et Arktisk Center.

Der er som om byrådet blot læner sig op ad havnens succes og mener at alt i orden. Men er det i orden, at det går godt for den del af byen der styres af ildsjæle, medens resten af byen blot ligger og sygner hen?

Nej, det er på høje tid at der udarbejdes planer for et fremtidigt Hundested, kan byrådet ikke selv, eller mangler det visioner for Hundested, så må der professionelle med forstand på byudvikling på banen.

Man kan vist godt konkludere at visionerne ikke fejlede noget men at der intet er sket.

Udviklingen siden 2008 er eksploderet for havnens vedkommende, medens byen stadig lider under, at Lokalbanen åbenbart ikke har noget fornuftigt at bruge sporarealet på en til udrangerede togvogne og en ikke ubetydelig mængde ukrudt.

Det kan altså ikke længere være et spørgsmål om, at lokalbanen ikke har planer om at afhænde arealet, det må simpelthen være et krav fra kommunen, så man kan komme gang med visionerne som i dag mål være større, og mulighederne for at løse dem endnu bedre.

Jeg har fundet kommunens helhedsplan fra 2008 og tilladt mig at klippe lidt.

Halsnæs Kommune ønsker at forskønne området ved stationen, således at ankomsten til byen med tog bliver attraktiv. Derudover er der et ønske om at binde byen bedre sammen på tværs af banen.

Stationsområdet er bundet sammen med Nørregade gennem mange stikveje, hvoraf Jernbanegade er den bredeste. Den fungerer som Bygade og udgør en vigtig visuel forbindelse fra stationen ned til havnen.

En af visionerne i helhedsplanen er at skabe forbindelser i bymidten. For at binde det østlige villakvarter bedre sammen med bymidten, stilles der forslag om, at der etableres en gangbro over banearealet. Nødvendigheden af en forbindelse over banen aktualiseres af ønsket om at anvende værkstedsbygningerne på den østlige side af banen til andet formål.

Hovedstadens Lokalbaner har ikke aktuelle planer om at afhænde rangerarealerne. Skulle det blive aktuelt at by udvikle arealerne, vil det yderligere øge behovet for en forbindelse over banen.

Stationen er en af livsnerverne i byen og det første man oplever ved ankomsten til byen med tog. Stationsforpladsen kan forskønnes ved hjælp af ændret belægning, belysning og grønne elementer, så det bliver et indbydende opholdssted og et område som inspirerer til et besøg i byen.

Allerede i 2008 talte man altså om at forskønne stations og baneområdet, og da Lokalbanen ikke havde aktuelle planer om at afhænde rangerarealet, vil man etablere en gangbro.
Der tales også om at man ønsker ”at anvende værkstedsbygningerne til andet formål”.


Tillykke til Aldi med Sjællands største Aldi butik.


Tillykke med en pæn bygning som er en flot erstatning for den bygning der var der før.
Der er sørget for mange parkeringspladser som er omkranset af et anlæg med buske, og der er en bred passage fra Kajgaden til Strandveje, det sidste skulle være med til at binde havn og by bedre sammen.
Det udsagn har man efterhånden hørt mange gange, men hvad er der at binde sammen, i hvert fald er Nørregade som handelsgade kun et levn.


Man kan undre sig over at Aldi butikken i Frederiksværk blev lukker, og endnu mere over at Meny i Nordcentret er lukket.
Hvad er årsagen til at Hundested med et indbyggerantal halvt så stort som Frederiksværk, i sin tid fik Danmarks største Fakta butik, og nu har fået Sjællands største Aldi, samtidig med at Meny ser ud til at klare sig glimrende, og det selv om vi også har en Netto forretning og en Rema 1000 i byen.


Man behøver til gengæld ikke at undre sig over, at mange af de butikker der har været i Hundested i mange år, ikke er der længere. Det skyldes i høj grad, at man i diverse supermarkeder og discountbutikker kan købe alt fra knappenåle over små el artikler til cykler, dermed er grundlaget for specialbutikker væk, dertil kommer at fokus samtidig er flyttet værk fra selve byen til havnen.

Man kan så filosofere over hvordan det var gået byens handlende hvis havnen ikke var blevet den succes den er, var butikkerne blevet lukket alligevel, eller var der lukket flere.
Til gengæld behøver man ikke at bruge mange filosofiske tanker på om havnens succes som helhed er til gavn for Hundested, for det er den.
Noget andet afgørende er også, at der ikke er sket nogen udvikling i selve Hundested by de seneste 20 år. Efter det fejlslagne færgeeventyr har kommunen været ude med planer om et Thulecenter i den gamle Hundested motor fabrik, og der har været planer fremme om et Arktisk center, men ingen af planerne er, som sædvanlig fristen man til at sige, blevet til noget.

Man har derpå overladt initiativet til Hundested Havn, ja man har endda solgt nordmolen til havnen uden at stille nogen form for krav eller betingelser, og havnen har forstået at udnytte sine muligheder.

Ser man på at, Nørregade ligger indeklemt mellem en ekspanderende havn og et mere og mere overflødigt baneareal, som bliver brugt til udrangerede togvogne, så er det naturligt at Nørregades dage som handelsga­de er slut.
Måske var det en god ide hvis Nørregades Restauranter, cafeer og Pizzeriaer samledes i en sammenslutning for at promoverede sig på, at man kan nyde sin mad, øl eller kaffe i fred og ro, hvis havnens mylder bliver for meget for en tid, en sammenslutningen noget i lighed med den de mindre havnebutikkers Havnestriben.
 
Hvor længe vil man i kommunen blot se på, at banen gør med banearealet som det passer den, i stedet for at sørge for at få ændret det åbenlyse spild af arealer, som kunne anvendes til bebyggelser med erhverv,  butikker, og parkering, som samlet ville gavne byen og give mere liv.

Det er uforskammet, at der bliver henstillet gamle togvogne, nogle tildækket med reklame presenninger, midt i en by. Det er uforståeligt at man fastholder en transport af et lille antal passagerer til Rørvig færgen, via en bane der deler byen op, og skærer sig gennem byen med tre overkørsler med bomme og signaler.
De passagerer må jo være de dyreste togpassagerer i Danmark, der må dog kunne findes en anden og mindre generende transportløsning for dem.

Mit nytårsønske er, at der i årets løb bliver noget ud af de tanker der har været om et Arktisk center og om, at få Knud Rasmussen skib Kivioq til Hundested. Desværre skræmmer fortiden, hvor flere fornuftige planer ikke er blevet til noget.


Jeg vil ønske alle et rigtig godt nytår.

Richardt Rolsted.     

Facebook udtalelser giver bøder.


I Halsnæs Avis uge 8. kan man læse om nogle personer der har fået en bøde for udsagn de er kommet med i en Facebook gruppe, angående havnens handling over for kroens nye ejere.
Det er endnu et eksempel på, at tonen på de sociale medier er hårdere og mere direkte, end hvis det havde været i et læserbrev.


Det er selvfølgelig i orden hvis man overtræder nogle grænser, at man så må bøde for det.
Jeg forstår til gengæld godt, at nogle har reageret på de udtalelser og handlinger der kom i forbindelsen med, om kroen kunne overtage lejemålet af annekset.


Jeg undrede mig også, over havnens reaktion over for de nye ejere af kroen, for som jeg skrev dengang, så kunne alle der havde deres gang på havnen, ikke påstå de ikke vidste hvordan forholdene var på annekset.
Læs indslaget herom.


Havnens ellers gode og velfortjente image, svækkes med den slags handlinger ligesom deres, dengang, vilde planer om et boligbyggeri på Nordmolen, hvor der i et projekt med en overbebyggelse på 61%, ikke kunne findes plads til et eventuelt kommende Arktisk center.


På et netop afholdt møde på medborgerhuset den 12. feb., arrangeret af Lokalhistorisk forening og arkiv, fremgik det at planerne om et Knud Rasmussen/Arktisk center, heldigvis ikke er opgivet.


Mon det så ikke var på tide at havnen viste lidt smidighed over for andre initiativer, og gik aktivt ind i et samarbejde, både til gavn for egne byggeplaner, men ikke mindst et Center der vil blive til gavn for hele kommunen.


Nyt forslag om byggeri på havnen.


Så kom Hundested Havn - i avisen uge 9. - igen med et forslag til bebyggelse på havnen, og igen kan man konstatere at havnen er sig selv nærmest.
Heller ikke her er der taget højde for evt. plads til et Arktisk Center. Det anses åbenbart ikke som noget positivt for havnen selv om det, særligt for Hundested by, og Halsnæs som helheden, vil kunne blive en gevinst, og efter det senest oplyste er planerne for et Arktisk center da heller ikke opgivet.

At centeret skal ligge ved, eller med udsigt over -vandet, kan der næppe være tvivl om, så det ville klæde havnens bestyrelse når den komme med forslag til bebyggelse, at den også anviser en brugbar placering til et center, i stedet for blot at tænke på egne snævre interesser.

Men jeg gentager gerne: Havnen er en kæmpe gevinst for Hundested by, ja for hele Halsnæs. For hvad havde Hundested været i dag uden de initiativer der er kommet fra havnen?

Fra Halsnæs kommune skal man i hvert fald ikke forvente nogen form for initiativer der gavner Hundested, eller et Arktisk Center.
Hvis man tager tanken om et Arktisk Center alvorligt, burde man allerede ved salget af nordmolen til Hundested Havn, have opsat nogle betingelser for anvendelse af området.
Det gjorde man ikke, så det kunne ligne en tanke at man nu siger nej til de seneste bygge planer, når de tilsyneladende overholder båse købsaftale og kommuneplan.
Selv om man skulle være kommet til den erkendelse, at man ikke har gjort sit arbejde ordentligt fra starten, virker beslutningen noget underlig.

Det er som om kommunen og Hundested havn ikke rigtig kan arbejde sammen, havnen buldrer bare derud af og plejer egne interesser, medens kommunen i første omgang ikke stillede krav om plads til et Arktisk Center, og i det næste øjeblik ikke vil godkende planer, som, i hvert fald havnen mener de overholder. Men hvis ikke et Arktisk Center er i tankerne, hvad har byrådet så af tanker/planer med Hundested.


Manglende udvikling i Hundested.


Det må være dejligt for Halsnæs byråd, at ”Hundested havn I/S” eksisterer og er så handlekraftig som det er tilfældet.

Hvad var Hundested uden de initiativer som Havnen står i spidsen for og får gennemført.

Svaret er ikke svært at give, Hundested ville være en typisk udkants flække der hverken var værd at bo i, eller at besøge.

Med Havnen som initiativtager for Hundested, kan byrådet koncentrere sig om at få udviklet Frederiksværk på alle leder og kanter.
Det er selvfølgelig godt for Frederiksværk og dermed er det godt for Halsnæs, men knap så godt for Hundested By, som i den grad savner udvikling og initiativer for at den tilbagegang der er for byen, ikke blot skal fortsætte.


Man har travlt med at fortælle, at de planlagte forbedringer og forskønnelser af Frederiksværk, bliver støttet af fonde, og det er selvfølgelig godt, men de dækker jo ikke alle udgifter.
Det skulle vel også kunne lade sig gøre, at få fonde til at støtte projekter i Hundested hvis man ellers kunne tage initiativ til nogle projekter, et Arktisk Center se mere og mere ud til at være et de efterhånden talrige luftkasteller man tidligere har haft for Hundested.


Man kan ikke bebrejde Hundested Havn for, at deres initiativer i havnen, indirekte skader Hundested By, og man kan ikke bebrejde Halsnæs byråd, at de arbejder for udvikling og forskønnelse af Frederiksværk, men man kan i høj grad bebrejde dem, at de ikke gør det samme for Hundested.